Privacybeleid

Koninklijke Van der Most B.V.

Koninklijke Van der Most B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Van der Most B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens als dit vanuit wetgeving verplicht is;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Van der Most B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Van der Most B.V.
Europaweg 7
8181 BG  HEERDE
[email protected]
0578-699600

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Koninklijke Van der Most B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Beveiligingsdoeleinden

Verstrekking aan derden
In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Koninklijke Van der Most B.V. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen. Koninklijke Van der Most B.V. verstrekt alleen persoonsgegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van derde partijen voor salaris- en personeelsadministratie, integraal gezondheidsmanagement, beheer van pensioenen, het onderhouden van het ICT netwerk en het transport van onze producten.

Koninklijke Van der Most B.V. geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) waarmee wel een verwerkersovereenkomst is afgesloten maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Personen jonger dan 16 jaar
Zij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto- en videomateriaal
Om identificatie te alle tijden mogelijk te maken, wordt van iedere medewerker een recente portretfoto gemaakt en opgeslagen. Deze foto wordt opgeslagen in het personeelsdossier en is alleen toegankelijk voor medewerkers die toegang hebben tot het personeelsdossier. Deze foto wordt zonder toestemming van de betrokkene, niet voor andere doeleinden dan voor identificatie gebruikt. Voor ieder ander gebruik wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Wij beveiligen ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen onze panden met camera’s. Dit blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen aangegeven. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen calamiteit geweest is, maximaal 4 weken bewaard en vervolgens gewist.

Bewaartermijn
Koninklijke Van der Most B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers die namens Koninklijke Van der Most B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een inlognaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de data om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Informatiebeveiligingsbeleid ISO 27001
Binnen alle bedrijfsprocessen van Koninklijke Van der Most vervult de informatievoorziening een cruciale rol. Koninklijke Van der Most wil daarom op een verantwoorde manier met informatie omgaan, wat betekent dat de kwaliteit van informatievoorziening in control moet zijn. Een organisatie brede aanpak van informatiebeveiliging vervult hierin een sleutelrol. Wanneer informatiebeveiliging onvoldoende is ingericht, loopt de organisatie onnodige risico’s. Deze kunnen leiden tot grote financiële schade, juridische gevolgen en imagoverlies.

Het vereiste kwaliteitsniveau van de informatievoorziening wordt bereikt door een passend stelsel van maatregelen, waarmee de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie wordt gewaarborgd. De pijlers van deze maatregelen zijn mensen, processen en techniek. Maatregelen worden in het informatiebeveiligingsproces genomen naar aanleiding van een risicoanalyse. De keuze van de passende maatregelen vindt plaats op basis van reële risico’s die Koninklijke Van der Most loopt. De maatregelen zijn op basis van ISO27001 Annex A ingericht. De specifieke Annex A beleidspunten zijn uitgewerkt in de verschillende procedures.

Google Analytics / cookies
Koninklijke Van der Most B.V. maakt gebruik van Google Analytics. We hebben uw gegevens anoniem gemaakt. Het IP-adres is gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

05  januari 2023